क्याप्सन फोटो

नेपाल परिवार दल चौथो शक्तिको रुपमा स्थापित हुने अध्यक्ष ढकालको दावी


.

नेपाल परिवार दल चौथो शक्तिको रुपमा स्थापित हुने अध्यक्ष ढकालको दावी
अन्य क्याप्सन फोटोहरु